Pracownia projektowa

NAP-PROJEKT Michał Krüger, Rafał Tomczak spółka cywilna

 

Siedziba / adres biura:

Ul. Piątkowska 87B/I, 60-648 Poznań

 

kontakt:

tel./faks (+48) 61 840 18 99

Michał Krüger - email: kruger@nap-projekt.pl

Rafał Tomczak - email: tomczak@nap-projekt.pl

 

Wykonujemy wielobranżowe projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze

dróg i ulic, placów, parkingów, zjazdów (wjazdów) indywidualnych i publicznych

 

 

Składniki kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które wykonujemy w ramach naszej działalności

(zlecenie nie musi obejmować wszystkich niżej wymienionych elementów):

 

-         aktualizacja mapy do celów projektowych

-         projekt koncepcyjny (branża drogowa, wod-kan, energetyczna w tym oświetlenie uliczne, telekomunikacyjna, gazowa, ciepłownicza)

-         przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy

-         inwentaryzacja zieleni zlokalizowanej w pasie drogowym

-         przygotowanie wniosku i karty informacyjnej (lub raportu dla inwestycji, które tego wymagają) i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

-         przygotowanie wniosków i uzyskanie opinii wymaganych ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  – dot. tylko dróg publicznych

-         projekt budowlany i wykonawczy drogi (ulicy)

-         projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji deszczowej (w tym elementy odwodnienia pasa drogowego)

-         projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia drogowego (ulicznego)

-         projekt budowlany i wykonawczy sygnalizacji świetlnej

-         projekt stałej organizacji ruchu oraz programów sterowania sygnalizacją świetlną

-         projekt zagospodarowania pasa drogowego zielenią

-         projekt budowlany i wykonawczy usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi zlokalizowanymi w pasie drogowym tj. branża wod-kan, energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa i ciepłownicza)

-         projekt zjazdu

-         przygotowanie wniosków i uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji (między innymi: opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, dla zjazdów z dróg publicznych decyzja o zgodzie na lokalizację zjazdu wydawana przez zarządcę drogi)

-         projekt zagospodarowania terenu

-         projekt podziału nieruchomości

-         dla dróg publicznych – przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

-         przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę

-         opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich

-         opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych